فرهیختگان از مستند آسوده بخواب کوروش می گوید:مرواریدی که از آقای ژاندارم دزدیدند

گفت و گو با عوامل مستند آسوده بخواب کوروش که به بررسی سیاست خارجی محمدرضا شاه و جدایی از بحرین پرداخته است.